ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 10/08/2549
ปรับปรุงเวบเมื่อ 04/11/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 84


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (84)
 1.หนังสืองานศพ หนังสือธรรมะ สมุนไพรแจกงานศพ
 2.หนังสืองานศพ หนังสือสวดมนต์แจกงานศพ งานบุญ
 3. หนังสืองานศพ หนังสือที่ทำจากใจของลูกหลาน
 4.หนังสืองานศพ : ตัวอย่างผลงาน
 5.หนังสืองานศพ - ตัวอย่างคำไว้อาลัย,
 6.สติ๊กเกอร์งานศพสีทอง และ ถุงไหมแก้ว
 7.รับทำ Newsletter จดหมายข่าว
 8.หนังสือแปล จากต่างประเทศจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ
รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> 2.หนังสืองานศพ หนังสือสวดมนต์แจกงานศพ งานบุญ >> บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (275) ขนาด A5

บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (275)  ขนาด A5 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (275)  ขนาด A5


  Tell a Friend
บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (275)  ขนาด A5 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (275)  ขนาด A5 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (275)  ขนาด A5 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (275)  ขนาด A5 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (275)  ขนาด A5 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (275) ขนาด A5

รหัสสินค้า: 000078
ราคา: 24.00 บาท
รายละเอียด:

 

รหัส 275
ขนาด (A5) 14.3x21ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
การเข้าเล่ม เย็บกลาง
ไม่พิมพ์รายชื่อ : ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน  
ราคานี้เป็นราคาเข้าเล่มแบบเย็บกลาง  
100 ขึ้นไป 24.00  
200 ขึ้นไป 24.00  
300 ขึ้นไป 24.00  
400 ขึ้นไป 23.00  
500 ขึ้นไป 23.00  
1,000 ขึ้นไป 22.00  
2,000 ขึ้นไป 21.00  
   
ราคานี้เป็นราคาเข้าเล่มแบบสันกาว  
100 ขึ้นไป 34.00  
200 ขึ้นไป 33.00  
300 ขึ้นไป 32.00  
400 ขึ้นไป 31.00  
500 ขึ้นไป 30.00  
1,000 ขึ้นไป 29.00  
2,000 ขึ้นไป 28.00  
   
อานิสงส์์ของการสวดมนต์์ ทำาวัตรเช้้า-ทำาวัตรเย็น ๔ พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์์
ทำาวัตรเช้้า-ทำาวัตรเย็น พระคาถาอิติปิิโส ๘ ทิศ
ทำาวัตรเช้้า พระคาถาข่่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้้า
๑. คำาบูชาพระรัตนตรัย พระคาถาพระเจ้้า ๑๖ พระองค์์
๒. คำากราบพระรัตนตรัย คาถามงกุฎพระเจ้้า
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ คาถาเสรมิ สรา้้ งทางสวรรค - นิพพาน
๔. พุทธาภิถุติ พระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ
๕. ธัมมาภิถุติ คาถาเสกนํ้าล้้างหน้้าประจำาวัน
๖. สังฆาภิถุติ คาถาขัดธชัคสูตร ๖๘
๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา คาถากันโรคภัยไข้้เจ็บ
๘. สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ คาถาเงินล้้าน
๙. ปััตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้้า) คาถาบูชาเงิน
ทำาวัตรเย็น คาถามหาลาภ
๑. คำาบูชาพระรัตนตรัย ๒๓ คาถาทำานํ้ามนต์์ขายของดี
๒. คำากราบพระรัตนตรัย คาถามหาพิทักษ์์
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ คาถาเมตตามหานิยม
๔. พุทธานุสสะติ คาถามหาอำานาจ (หลวงพ่่อปาน)
๕. พุทธาภิคีติ คาถาอิทธิฤทธ์ิ (หลวงพ่่อปาน)
๖. ธัมมานุสสะติ พระคาถาเรียกความจำ
๗. ธัมมาภิคีติ คาถาใช้้ภาวนาก่่อนขับรถ
๘. สังฆานุสสะติ คาถาบูชาพระพรหม (เอราวัณ)
๙. สังฆาภิคีติ คาถาท้้าวเวสสุวัณ
๑๐. อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา คาถาบูชาเสด็จพ่่อ ร.๕
บทสวดมนต์์ประจำาวัน คาถาอาราธนาพระเครืื่อง
วิธีสวด พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้้าหลวง
บูชาพระรัตนตรัย บูชาดาวเสาร์์และเจ้้าพ่่อหลักเมือง
กราบพระรัตนตรัย คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
ขอขมาพระรัตนตรัย พระคาถาไล่่ศัตรูให้้หายกระเด็นไป
นมัสการพระพุทธเจ้้า พระคาถาของานเกีี่ยวกับแผ่่นดิน
ไตรสรณคมน์์ พระคาถาของานเกีี่ยวกับการเงิน
ถวายพรพระ (อิติปิิ โสฯ) แก้้กรรม - ทำบุญ
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) วิธีแก้้กรรมหรือตัดกรรม
ชัยปริตร (มหากาฯ) ของทุกชาติทุกภพ
อิติปิิ โส เท่่าอายุบวกด้้วย ๑ จบ การทำาบุญสะเดาะเคราะห์์
แผ่่เมตตาแก่่ตนเอง แก้้กรรมด้้วยบุญ แก้้บนทีี่จำาไม่่ได้้
อธิษฐานอโหสิกรรม ลืมแก้้บน จำาไม่่ได้้ ทำาอย่่างไร
แผ่่เมตตาให้้สรรพสัตว์์ วธิ สี ะเดาะเคราะห ์ การทำาบุญรับอายุ
แผ่่ส่่วนกุศล การใช้้บุญทีี่ถูกต้้องถึงจะได้้ผล
กรวดนํ้าให้้เจ้้ากรรมนายเวร การจำาแนกประเภทของกรรม
พระคาถาชินบัญชร จำาแนกตามเวลาการให้้ผลของกรรม
ยอดพระกัณฑ์์ไตรปิิฎก จำาแนกตามหน้้าทีี่ของกรรม
คำากรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์์ไตรปิิฎก จำาแนกตามลำาดับการใหผ้้ ลของกรรม
พระคาถาศักด์ิสิทธ์ิ จำาแนกตามฐานท่ใี หเ้้ กดิ ผลของกรรม

นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• โอนเงินผ่านธนาคาร      
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
หนังสือบุญแผ่ไพศาล
9 อาคาร 55 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม 10220
หนังสืองานศพ ถูกและด่วน ได้ใน 2 วัน   หนังสืองานศพ, หนังสืออนุสรณ์งานศพ หรือ หนังสือที่ระลึกงานศพ เป็นหน... อ่านทั้งหมด
เวลาให้บริการ (Business Hour)
เวลาให้บริการ (Business hour) โทรสอบถามได้ที่ 086 393 1681 LINE ID : PAISANBOOK ทุกวัน ในเวลา 07.00 - 22.30 น.ไม่มีวันหยุดครับ

สินค้า/บริการ แนะนํา...
แผ่นพับบทสวดมนต์ มี 4 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ BIG
ราคา 8.50 บ.
บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (275)  ขนาด A5
ราคา 24.00 บ.
บทสวดมนต์พาหุง,ชินบัญชร (แปล) (014) A6
ราคา 15.00 บ.
พาหุง ชินบัญชร ยอดพระกัณฑ์ (แปล) คำถวายทานต่างๆ 667
ราคา 20.00 บ.
อิติปิโส 108  1169
ราคา 15.00 บ.
จิตอิ่มบุญ 1141 ขนาดใหญ่กว่า A5
ราคา 27.00 บ.
สวดมนต์สะสมบุญ 1133 ขนาด A6
ราคา 13.00 บ.
 

บริการของร้านค้า
หน้าแรก
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
แจ้งการชำระเงิน


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.